(LE CONCILЕ DE PHILIPPOPOLIS)

Dr. Petar Gramatikov

„Античният Филипопол в епохата на ранното християнство“

Д-р Петър Граматиков

Проект „Античният Филипопол в епохата на ранното християнство“ от д-р Петър Граматиков, финансиран по Компонент 4 „Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ от Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив за 2020 г.